Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
1017 người đã bình chọn
1158 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
976/QĐ - UBND 28/02/2023 Huyện Văn Giang: Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Văn Giang năm 2023
472/QĐ - UBND 27/02/2023 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phù Cừ
974/QĐ - UBND 27/02/2023 Huyện Văn Giang: Danh sách hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện năm 2023
136/BC - STP 16/02/2023 Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
111/KH - STP 13/02/2023 Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 - 2025
114/TB - STP 13/02/2023 Thông báo về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
02/HĐPH - TT 03/02/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
KH/UBND 03/02/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
40/QĐ - UBND 31/01/2023 Huyện Kim Động: Danh sách hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện năm 2023
229/QĐ - UBND 30/01/2023 Huyện Yên Mỹ: Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyên Yên Mỹ năm 2023
61/QĐ - UBND 11/01/2023 Quyết định về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
33/STP- PB&TDTHPL 10/01/2023 V/v đánh giá, xác nhận kết quả thẩm định nội dung chuẩn tiếp cận pháp luật
32/STP- PB&TDTHPL 10/01/2023 V/v đánh giá, xác nhận kết quả thẩm định nội dung tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
31/BC - STP 10/01/2023 Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
20/Ttr - STP 06/01/2023 Tờ trình Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°