Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
1017 người đã bình chọn
857 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
136/BC - STP 16/02/2023 Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
111/KH - STP 13/02/2023 Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 - 2025
114/TB - STP 13/02/2023 Thông báo về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
02/HĐPH - TT 03/02/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
01/KH - HĐPH 16/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
33/STP- PB&TDTHPL 10/01/2023 V/v đánh giá, xác nhận kết quả thẩm định nội dung chuẩn tiếp cận pháp luật
32/STP- PB&TDTHPL 10/01/2023 V/v đánh giá, xác nhận kết quả thẩm định nội dung tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
31/BC - STP 10/01/2023 Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
20/Ttr - STP 06/01/2023 Tờ trình Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
1540/Ttr - STP 30/12/2022 V/v ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
1525/STP-PB&TDTHPl 27/12/2022 Công văn v/v đề xuất xây dựng nội dung dự thảo Kế hoạch của tỉnh về công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023.
1526/STP-VP 27/12/2022 CV tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng
1527/STP-HCTP 27/12/2022 V/v chấm điểm và xếp loại Sở Tư pháp trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước
1520/BC-STP 26/12/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
1521/STP-TTr 26/12/2022 V/v thực hiện nghiêm các quy định của Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn thi hành
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°