Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
338 người đã bình chọn
921 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
45/KH-STP 18/01/2022 Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022
46/KH-STP 18/01/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022
47/QĐ-STP 18/01/2022 Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
48/KH-STP 18/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022
49/STP-VBQPPL 18/01/2022 CV V/v thẩm định đề xuất ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
50/STP-VP 18/01/2022 Công văn v/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021
43/STP-TGPL 14/01/2022 Công văn về việc thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp
44/STP-VBQPPL 14/01/2022 công văn v/v tham gia dự thảo KH triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW
42/QĐ-STP 13/01/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu in Bản tin Tư pháp năm 2022
35/STP-HCTP 12/01/2022 CV PHÂN QUYỀN TRUY CẬP KHAI THÁC PMHTĐT
34/STP-VP 12/01/2022 CV V/v cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh
31/STP-VP 12/01/2022 công văn v/v đề nghị cán bộ, y tá hỗ trợ Test nhanh kháng nguyên
36/TTr-STP 12/01/2022 V/v ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
38/STP-VP 12/01/2022 CV V/v cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
37/STP-VP 12/01/2022 CV V/v đăng ký thi đua thường xuyên
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°