Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, du lịch

Đăng ngày 03 - 11 - 2022
100%

Đây là nội dung tại Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân tự nguyện xin thôi tham gia Hội đồng quản lý và được cấp có thẩm quyền chấp thuận;

- Có trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng quản lý kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;

- Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao;

- Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn bổ nhiệm;

- Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

- Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và đơn vị nơi đang công tác;

- Vi phạm các quy định khác được quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý;

- Chuyển công tác khác hoặc nghỉ hưu, thôi việc;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý.

Tin mới nhất

Quy định về tiêu chuẩn thời gian thực tế hoạt động chuyên môn với giám định viên pháp y và giám...(17/11/2022 8:14 SA)

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế(16/11/2022 8:13 SA)

Bổ sung trường hợp không áp dụng mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước(15/11/2022 8:11 SA)

Ban hành 11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý VPHC lĩnh vực Quốc phòng(14/11/2022 8:11 SA)

05 nhóm công chức, viên chức không thực hiện tinh giản biên chế(12/11/2022 8:09 SA)

Hướng dẫn phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ(09/11/2022 8:10 SA)

Những việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với người yêu cầu(08/11/2022 8:08 SA)

Sửa quy định về chức danh các ngạch công chức ngân hàng từ 01/01/2023(07/11/2022 8:08 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1526 người đang online