Chỉ tiêu phân loại nhóm nợ thuế có khả năng thu với hàng hóa xuất nhập khẩu

Đăng ngày 02 - 11 - 2022
100%

Ngày 24/10/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2317/QĐ-TCHQ về Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, nhóm nợ có khả năng thu gồm tất cả các khoản nợ phát sinh (trừ các trường hợp có thông tin xác định phân loại nợ theo các nhóm khác) sắp xếp theo tiêu chí:

- Tiền thuế nợ quá hạn chưa quá 90 ngày: các khoản nợ thuế đã quá hạn từ 01 ngày đến 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

- Tiền thuế nợ quá hạn quá 90 ngày: các khoản nợ thuế đã quá hạn quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

- Nợ tiền phạt vi phạm hành chính: khoản nợ phải nộp do quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan hoặc quá thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

(So với trước đây tại Quyết định 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018, bổ sung quy định về thời gian quá thời hạn nộp phạt vi phạm hành chính).

- Nợ tiền chậm nộp thuế: khoản nợ phải nộp do chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền.

(So với trước đây, bỏ quy định về chậm nộp tiền thuế so với thời hạn nộp dần tiền thuế).

- Nợ tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính: khoản nợ phải nộp do chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính so với thời hạn quy định, thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. (Điểm mới được bổ sung)

- Nợ phí, lệ phí: khoản nợ phí hải quan; lệ phí đối với hàng hóa quá cảnh, phương tiện vận tải quá cảnh.

Ngoài ra, trong tiêu chí nhóm nợ thuế có khả năng thu với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không còn quy định đối với nợ trong hạn.

Quyết định 2317/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 24/10/2022 và thay thế Quyết định 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018.

Tin mới nhất

Quy định về tiêu chuẩn thời gian thực tế hoạt động chuyên môn với giám định viên pháp y và giám...(17/11/2022 8:14 SA)

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế(16/11/2022 8:13 SA)

Bổ sung trường hợp không áp dụng mua sắm sử dụng nguồn vốn nhà nước(15/11/2022 8:11 SA)

Ban hành 11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý VPHC lĩnh vực Quốc phòng(14/11/2022 8:11 SA)

05 nhóm công chức, viên chức không thực hiện tinh giản biên chế(12/11/2022 8:09 SA)

Hướng dẫn phân loại đơn vị sự nghiệp công lập ngành tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ(09/11/2022 8:10 SA)

Những việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với người yêu cầu(08/11/2022 8:08 SA)

Sửa quy định về chức danh các ngạch công chức ngân hàng từ 01/01/2023(07/11/2022 8:08 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1448 người đang online