Sở Tư pháp triển khai công tác Tư pháp năm 2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đăng ngày 14 - 01 - 2022
100%

        Ngày 14/01/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tư pháp

        Năm 2021, Sở Tư pháp Hưng Yên đã luôn tích cực, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác tư pháp ở địa phương, nổi bật đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 01 Chỉ thị, HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 04 văn bản QPPL và nhiều văn bản chỉ đạo trên mọi lĩnh vực của công tác tư pháp. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh luôn được thực hiện hiệu quả, là cơ quan “gác cổng” tin cậy cho UBND tỉnh trong việc ban hành cơ chế, chính sách, vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; vừa đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật đã có những kết quả nổi bật so với cả nước, đã chủ động biên soạn nhiều tài liệu, tờ gấp pháp luật, tổ chức tập huấn về công tác bầu cử cho hàng trăm đại biểu. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp phát động và tổ chức; phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức thành công Hội thi “Đội tuyên truyền thanh niên về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp” nhiệm kỳ 2021-2026…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020 cho Sở Tư pháp

        Công tác đăng ký hộ tịch được thực hiện kịp thời và ngày càng thuận tiện cho người dân; đến nay đã có trên 141.000 dữ liệu hộ tịch điện tử được chia sẻ cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trên 15.400 Thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thông qua liên thông thủ tục hành chính điện tử. Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính cũng được triển khai rất bài bản, có hiệu quả. Việc quản lý nhà nước về hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp cũng đã được tích cực triển khai thực hiện, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên cũng là một trong nhóm các tỉnh sớm hoàn thành việc thực hiện số hóa thông tin trong sổ hộ tịch giai đoạn 1 và ½ giai đoạn 2. Công tác tổ chức xây dựng ngành luôn được chú trọng, Hưng Yên là một trong số tỉnh trong cả nước sớm sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở đã tổ chức làm việc với với một số Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về công tác tư pháp nhằm phối hợp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư pháp tại địa phương. Các nhiệm vụ công tác tư pháp khác cũng đã được quan tâm triển khai đồng bộ. Sở Tư pháp Hưng Yên là một trong những đơn vị tiêu biểu trong những năm gần đây với những kết quả khá nổi bật trong công tác tư pháp của Ngành, Sở luôn đứng trong nhóm Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. Trong năm, nhiều tập thể, cá nhân của Sở Tư pháp được UBND tỉnh, Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.

        Năm 2022, ngành Tư pháp Hưng Yên tập trung vào một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp, nhất là kết luận, chỉ đạo liên quan đến kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48- NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 33- CT/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW để thể chế hóa kịp thời, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả. Đổi mới phương thức và tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật, luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác đăng ký, thống kê hộ tịch. 100% cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký các sự kiện về hộ tịch phải thực hiện trên Phần mềm hộ tịch đã được trang bị. Tiếp tục thực hiện việc liên thông và tích hợp dữ trong giải quyết thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử; xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai hiệu quả hơn nữa Luật xử lý vi phạm hành chính; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến các biện pháp xử lý hành chính. Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gắn với kiểm tra văn bản QPPL và kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu điện để giảm thiểu tiêu cực, nhũng nhiễu, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu LLTP, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu LLTP với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác liên quan. Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 đối với thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp Phiếu LLTP theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2021

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp Hưng Yên, năm 2022,  bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp; tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ của Ngành, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chính như sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo gắn kết chặt chẽ với công tác theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật, kịp thời rà soát những điểm chưa thống nhất, mâu thuẫn, không còn phù hợp với thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong phòng, chống, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; môi trường pháp lý phải hỗ trợ cho phát triển; công tác xây dựng thể chế là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm thượng tôn pháp luật. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan. Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, tăng cường truyền thông chính sách để người dân, doanh nghiệp hiểu, áp dụng, thực hiện. Tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, các đoàn thanh tra đột xuất; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch, nuôi con nuôi. Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của ngành, trong đó, chú trọng đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, nhất là khi đòi hỏi của Nhân dân, đòi hỏi của thực tiễn ngày càng cao hơn về chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước nói chung và về môi trường pháp lý nói riêng.

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2021

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành Tư pháp cần bám sát các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp, kịp thời thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả; rà soát, tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh việc phối hợp với các địa phương tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu kiện đông người; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa; triển khai hiệu quả hơn nữa Luật Xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện hoặc các hình thức khác, giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp, hạn chế tiêu cực; đẩy mạnh việc tham gia chương trình chuyển đổi số của tỉnh trong ngành tư pháp…

        Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất và trao Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2020 cho tập thể Sở Tư pháp. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Tin mới nhất

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HƯNG YÊN: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính (06/05/2022 3:35 CH)

Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Hưng Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024 thành công tốt đẹp(18/12/2021 10:00 SA)

Tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số...(05/11/2021 11:02 SA)

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp...(03/11/2021 2:33 CH)

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức giao ban 9 tháng năm 2021 và trao tặng Huy hiệu Đảng(01/10/2021 9:54 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện thể chế(16/09/2021 8:31 SA)

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2021)(27/08/2021 4:42 CH)

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”(29/03/2021 9:09 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1425 người đang online