Thông báo Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên

Đăng ngày 17 - 08 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Đào Thịnh Vượng; ngày 17/8/2021, Sở Tư pháp Hưng Yên ban hành văn bản (Quyết định số 925/QĐ-STP) xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên của ông Đào Thịnh Vượng, nội dung cụ thể như sau:

- Xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên của ông Đào Thịnh Vượng, Quyết định bổ nhiệm lại công chứng viên số: 2127/QĐ-BTP ngày 02/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;  Quyết định cấp Thẻ công chứng viên số 73/QĐ-STP ngày 03/02/2021 của Sở Tư pháp Hưng Yên; Số Thẻ Công chứng viên: 24/CCV; Nơi đăng ký hành nghề: Văn phòng công chứng Đào Thịnh Vượng kể từ ngày 17/8/2021.

Sở Tư pháp trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm được./.

(Kèm theo Quyết định số 925/QĐ-STP ngày 17/8/2021  của Sở Tư pháp Hưng Yên về việc xoá đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên của ông Đào Thịnh Vượng )

QĐ925/QĐ-STP

Tin mới nhất

Thông báo số 928/TB-STP ngày 17/08/2021 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của VPCC (17/08/2021 11:10 SA)

DANH SÁCH CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN(17/08/2021 2:40 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG(17/08/2021 2:38 CH)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(05/08/2021 11:15 SA)

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI(15/07/2021 8:16 SA)

Khai trương Văn phòng công chứng Đoàn Thái(13/07/2021 4:46 CH)

DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI(22/06/2021 8:16 SA)

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN(27/04/2021 2:37 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
568 người đang online