DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI

Đăng ngày 31 - 10 - 2023
100%

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI
(Tính đến tháng 10/2023)
           
Stt Số thẻ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh   Số, ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thừa phát lại Nơi hành nghề
1 02/TPL Vũ Khắc Dân 07/04/1959  số 2812/QĐ-BTP ngày 18/11/2013 Văn phòng Thừa phát lại Hưng Yên
2 03/TPL Nguyễn Anh Nghĩa 01/06/1971  số 325/QĐ-BTP ngày 24/02/2020 Văn phòng Thừa phát lại Mỹ Hào
3 11/TPL Vũ Phan Hiếu 02/06/1976  số 1736/QĐ-BTP ngày 20/10/2017 Văn phòng Thừa phát lại Hải Hưng
4 13/TPL Nguyễn Hữu Đức 02/01/1991  số 2323/QĐ-BTP ngày 23/11/2020 Văn phòng Thừa phát lại Thăng Long
5 16/TPL Phạm Thị Quyên 20/11/1975  số 60/QĐ-BTP ngày 18/01/2021 Văn phòng Thừa phát lại Tràng An
6 17/TPL Nguyễn Văn Minh 05/03/1972  số 963/QĐ-BTP ngày 22/4/2019 Văn phòng Thừa phát lại Tràng An
7 18/TPL Nguyễn Đình Hiệp 03/03/1960  số 2221/QĐ-BTP ngày 02/11/2020 Văn phòng Thừa phát lại Quốc Gia

Tin mới nhất

DANH SÁCH CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN(31/10/2023 2:40 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG(31/10/2023 2:38 CH)

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP (31/10/2023 2:43 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(31/10/2023 9:19 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT(31/10/2023 9:18 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(31/10/2023 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (31/10/2023 11:14 SA)

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(31/10/2023 2:32 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
45 người đang online