HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ, NIÊM YẾT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC

Đăng ngày 11 - 04 - 2014
100%

Ngày 07/02/2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTP quy định hướng dẫn công bố, niêm yết và chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Thông tư có 3 Chương, 22 Điều cụ thể hóa các quy định về công bố, công khai, niêm yết và chế độ báo cáo tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

          Theo các quy định trên, tại địa phương các nội dung về công bố, niêm yết và chế độ báo cáo có những điểm mới sau:

          1. Về quy trình xây dựng, ban hành Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

          Theo quy định mới, trong trường hợp có bổ sung thủ tục hành chính hoặc bổ sung bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo quy định tại văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh thì các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh hoàn thành dự thảo Quyết định công bố, gửi hồ sơ về Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để kiểm soát chất lượng dự thảo. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị dự thảo Quyết định công bố giải trình, tiếp thu và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố.

          Trường hợp thủ tục hành chính trong Quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã đảm bảo đủ các bộ phận tạo thành (các Bộ xây dựng Quyết định công bố TTHC của ngành, lĩnh vực mình quản lý áp dụng cho Bộ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã), văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh không có quy định liên quan về thủ tục hành chính đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ công bố thì các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh chỉ cần thông báo cho Sở Tư pháp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công bố; đồng thời trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố dưới hình thức “Bản sao y bản chính”, thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết thủ tục hành chính đã công bố.

          2. Niêm yết thủ tục hành chính

          Thông tư quy định các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương phải thực hiện niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính theo thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đồng thời có cơ sở, điều kiện thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức nhà nước. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Tư pháp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung này.

          3. Chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

          Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP phải đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác kiểm soát TTHC và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó:

          Đối với cấp xã: UBND cấp xã báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu 06a, 07a tại Phụ lục III.

          Đối với cấp huyện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu 06a, 07a tại Phụ lục III. Phòng Tư pháp giúp UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo của các đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và báo cáo của UBND cấp xã theo nội dung tại các biểu mẫu 06a và 07b tại Phụ lục III và tổng hợp theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục IV.

           Đối với cấp tỉnh: Các đơn vị chuyên môn thuộc Sở báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu 06a, 07a tại Phụ lục III.

          Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp báo cáo theo nội dung tại các biểu mẫu 02b, 03c, 04b, 05b (nếu có) tại Phụ lục III. Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tổng hợp báo cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, báo cáo của UBND cấp xã và báo cáo của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo nội dung tại các biểu mẫu 01b, 02b, 03c, 04b, 05b (nếu có), 06b, 07đ tại Phụ lục III và tổng hợp theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục IV.

          Báo cáo được thực hiện định kỳ 06 tháng và 01 năm, thời điểm chốt báo cáo và thời điểm gửi báo cáo được thực hiện theo quy định của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê Ngành Tư pháp.

          Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 3 năm 2014. Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Thông tư này đồng thời kết hợp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất

Các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khoá XV(16/02/2023 9:58 SA)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khoá XV(16/02/2023 9:03 SA)

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP(09/05/2014 11:21 SA)

Một số nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy...(12/04/2014 11:21 SA)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH(28/03/2014 11:20 SA)

Kết luận của Bộ chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất...(07/03/2014 11:20 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
598 người đang online