Kết luận của Bộ chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Đăng ngày 07 - 03 - 2014
100%

Nhằm thu hút, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc; ngày 24/01/2014, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 86-KL/TW về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

          Kết luận nêu rõ, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 thu hút ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ. Trong đó, quy định độ tuổi tiến sĩ khoa học không quá 35 tuổi, tiến sĩ không quá 32 tuổi, thạc sĩ không quá 28 tuổi và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc không quá 25 tuổi để bổ sung vào các lĩnh vực công tác của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội từ Trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, nhà nước; lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước.

          Theo đó, 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu trên là: Chính sách phát hiện ngay từ cơ sở và thực tiễn công tác; chính sách tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển; chính sách đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng và chính sách sử dụng. Đáng lưu ý là trong chính sách sử dụng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau tuyển dụng từ 01 đến 02 năm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương ở cấp huyện trở lên, kể cả cán bộ đó chưa là Đảng viên (trừ các cơ quan tham mưu của cấp uỷ, tổ chức đảng và lực lượng vũ trang). Ngoài ra, về chế độ tiền lương đối với người công tác trong các cơ quan hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

         - Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng hệ số lương 4,40, bậc 1/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

         - Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ được hưởng hệ số lương 4,74 bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo thạc sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 4,47, bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

          - Đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được hưởng hệ số lương 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

          - Đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ khoa học được hưởng hệ số lương 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,76, bậc 5/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

          Kết luận 86-KL/TW cũng quy định chế độ tiền lương đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ khoa học công tác trong lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước.

          Ngoài tiền lương theo quy định trên, các đối tượng này còn được hưởng chế độ bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, viên chức không qua thi nâng ngạch nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của ngạch đang hưởng hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc; chế độ ưu đãi về nhà ở và chính sách tôn vinh như khen thưởng kịp thời, ghi danh người hiền tài.

          Bộ chính trị giao cho Ban cán sự Đảng phê duyệt Đề án và đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án.

          Hy vọng rằng, với chính sách thu hút nhân tài nói trên, sẽ ngày càng có nhiều người tài cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, kinh tế còn khó khăn; hạn chế tình trạng chảy máu chất xám ra nước ngoài và khu vực ngoài Nhà nước như hiện nay.

Tin mới nhất

Các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khoá XV(16/02/2023 9:58 SA)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khoá XV(16/02/2023 9:03 SA)

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP(09/05/2014 11:21 SA)

Một số nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy...(12/04/2014 11:21 SA)

HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ, NIÊM YẾT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC (11/04/2014 11:21 SA)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH(28/03/2014 11:20 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
694 người đang online