Quy định về tiêu chuẩn thời gian thực tế hoạt động chuyên môn với giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 11/2022/TT-BYT về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

Theo đó, thời gian thực tế hoạt động chuyên môn với giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần như sau:

- Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y:

Phải có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo theo quy định từ đủ 05 năm trở lên.

Trường hợp đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 03 năm trở lên.

- Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần:

Phải có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-BYT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ đủ 05 năm trở lên.

Trường hợp đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y tâm thần thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 03 năm trở lên.

Thông tư 11/2022/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/12/2022 và thay thế Thông tư 02/2014/TT-BYT.