Ban hành 11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý VPHC lĩnh vực Quốc phòng

Nội dung đề cập tại Thông tư 79/2022/TT-BQP ngày 04/11/2022 quy định về việc ban hành quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, 11 biểu mẫu sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm:

- Biên bản ghi nhận vụ việc (MBBGNVV);

- Quyết định gia hạn thời hạn giải trình (MQĐGHGT);

- Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (MTBTG);

- Đề nghị khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở (MĐNK);

- Phiếu khảo sát giá hàng hóa (MPKSG);

- Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm để xử lý vi phạm hành chính (MBBGN);

- Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính (MQĐTLHĐ);

- Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính (MBBHHĐ);

- Quyết định bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (MQĐBTS);

- Biên bản bán tang vật bị tạm giữ do vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (MBBBH);

- Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính (MSTDXP).

Thông tư 79/2022/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2022.