Danh sách các tổ chức và chức danh thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

Thực hiện quy định tại Luật Giám định tư pháp, Luật Công chứng, Luật  Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan về lập, công bố danh sách các tổ chức và chức danh tư pháp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các thông tin về dịch vụ pháp lý thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp của tỉnh, ngày 26/10/2020, Sở Tư pháp Hưng Yên đã đăng tải danh sách các tổ chức, chức danh tư pháp thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Sở và đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp công bố danh sách các tổ chức, chức danh tư pháp thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

CV 1174/STP-BTTP

Danh sách các tổ chức, chức danh tư pháp thuộc lĩnh vực Bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh

Phạm Thị Thùy Chi - Phòng Bổ trợ tư pháp