Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
296 người đã bình chọn
405 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
336/STP-XDKTXDVB 16/04/2021 công văn v/v phối hợp báo cáo việc xác định giá đất cụ thể
337/STP-HCTP 16/04/2021 công văn v/v trả lời xác minh Sổ hộ tịch
338/STP-HCTP 16/04/2021 Công văn v/v thông báo lịch kiểm tra theo QĐ sô 307/QĐ-STP
339/BC-STP 16/04/2021 BC kết quả thực hiện KH số 122/KH-UBND
340/STP-VP 16/04/2021 Công văn v/v đôn đốc xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP
341/STP-VP 16/04/2021 công văn v/v đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
342/STP-VP 16/04/2021 Công văn v/v tham gia Cuộc thi" Tìm hiểu sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2021"
330/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 15/04/2021 Công văn v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình BVMT và thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025
331/STP-VP 15/04/2021 công văn v/v rà soát danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
334/STP-TTr 15/04/2021 Công văn v/v hướng dẫn công dân
332/STP-VP 15/04/2021 Công văn v/v góp ý dự thảo, Tờ trình và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP
333/STP-PBGDPL 15/04/2021 Công văn v/v hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL
335/BC-STP 15/04/2021 BC kết quả triển khai cải cách chế độ công vụ
326/STP-XDKTVB 14/04/2021 công văn v/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án và dự thảo QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tỉnh
327/STP-VP 14/04/2021 Công văn v/v lập danh mục TTHC thực hiện trên môi trường điện tử
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°