Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
292 người đã bình chọn
205 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1062/BC-STP 23/09/2020 BC thẩm định Dự thảo QĐ của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 20/2017/QĐ-UBND
1063/TTr-STP 23/09/2020 TTr v/v ban hành KH tổ chức thực hiện Ngày pháp luật
1064/STP-VP 23/09/2020 Công văn v/v tham gia ý kiến dự thảo KH của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP
1065/STP-HCTP 23/09/2020 Công văn v/v hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký lại khai sinh
1066/STP-HCTP 23/09/2020 Công văn v/v phối hợp cung cấp tổ chức y tế có thẩm quyền xác nhận một người không bị mắc bệnh tâm thần
1058/STP-XDKTVB 22/09/2020 Công văn v/v góp ý dự thảo Đề án phát triển Đài PTTH tỉnh
1059/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 22/09/2020 Công văn v/v góp ý đối với dự thảo KH của UBND tỉnh thực hiện QĐ số 696/QĐ-UBND của TTCP
1060/STP-XDKTVB 22/09/2020 Công văn v/v tham gia ý kiến các dự thảo: Đề án, Tờ trình, QĐ tổ chức lại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1054/STP-XDKTVB 21/09/2020 Công văn v/v góp ý vào dự thảo Đề án phát triển Đài PTTH đến năm 2025, tầm nhìn 2030
1055/STP-VP 21/09/2020 công văn v/v lập danh sách đối tượng điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020
1056/BC-STP 21/09/2020 BC kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
1057/KH-STP 21/09/2020 KH đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc STP năm 2021
1052/STP-HCTP 18/09/2020 Công văn v/v thực hiện công tác chứng thực
1053/STP-PBGDPL 18/09/2020 Công văn v/v triển khai thác Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho HGV
1050/BC-STP 17/09/2020 BC kết quả thực hiện công tác KSTTHC Quý III/2020
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°