Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
1017 người đã bình chọn
731 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1525/STP-PB&TDTHPl 27/12/2022 Công văn v/v đề xuất xây dựng nội dung dự thảo Kế hoạch của tỉnh về công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023.
1526/STP-VP 27/12/2022 CV tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng
1527/STP-HCTP 27/12/2022 V/v chấm điểm và xếp loại Sở Tư pháp trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước
1520/BC-STP 26/12/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
1521/STP-TTr 26/12/2022 V/v thực hiện nghiêm các quy định của Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn thi hành
1522/STP-VBQPPL 26/12/2022 Về việc góp ý vào dự thảo ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K)
1523/BC-STP 26/12/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022
1506/STP-VP 22/12/2022 V/v đăng ký tham dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2023
1507/STP-VP 22/12/2022 V/v đề nghị cung cấp tên miền
1508/STP-VP 22/12/2022 Đề nghị cung cấp máy chủ chạy ứng dụng và cơ sở dữ liệu
1509/VP-VP 22/12/2022 V/v bổ sung hồ sơ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý
1510/STP-VBQPPL 22/12/2022 V/v tham gia dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1511/STP-VBQPPL 22/12/2022 V/v góp ý Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
1512/STP-HCTP 22/12/2022 V/v triển khai thi hành Luật cư trú
1492/STP-VBQPPL 21/12/2022 V/v xây dựng Kế hoạch cải cách thể chế năm 2023
1 2 3 4 5 6    
 

 

 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°