Những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 17 - 02 - 2023
100%

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ở trong nước, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, ngành Tư pháp tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nổi bật trên một số mặt công tác, cụ thể:

 

Đ/c Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Lê Bình, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp

 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

Năm 2022 Sở Tư pháp đã tiến hành tham gia, góp ý đối với 213 dự thảo văn bản, trong đó có 62 dự thảo văn bản của Trung ương (Luật, Nghị định, Thông tư) và 151 dự thảo văn bản của địa phương (20 dự thảo Nghị quyết và 54 dự thảo Quyết định và các văn bản khác như Chương trình, kế hoạch, báo cáo…). Tiến hành thẩm định đúng tiến độ, có chất lượng đối với 51 dự thảo VBQPPL (15 dự thảo Nghị quyết, 36 dự thảo Quyết định). Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 49 VBQPPL (10 Nghị quyết, 39 Quyết định). 10 huyện, thị xã, thành phố ban hành 69 VBQPPL (01 Nghị quyết, 68 Quyết định); 161 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không ban hành VBQPPL nào. Việc xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND và UBND các cấp về cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành kịp thời, đồng bộ với văn bản của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền VBQPPL được thực hiện thường xuyên, có nề nếp. Sở Tư pháp đã tiến hành tự kiểm tra và lập phiếu kiểm tra đối với 39/39 Quyết định của UBND tỉnh ban hành, qua công tác tự kiểm tra, đa số nội dung của các văn bản phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, phù hợp với quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  Đối với công tác kiểm tra theo thẩm quyền: Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 45 VBQPPL do HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành từ ngày 25/9/2021 đến ngày 25/4/2022. Qua kiểm tra phát hiện 12 văn bản sai về nội dung, căn cứ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận kiểm tra số 215/KLKT-STP ngày 10/3/2022 và Kết luận kiểm tra số 898/KLKT-STP ngày 23/8/2022, đề nghị HĐND, UBND cấp huyện tự kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền những vấn đề đã nêu trong Kết luận kiểm tra đồng thời báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản về Sở Tư pháp theo quy định.  

Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Sở Tư pháp đã tiến hành cập nhật 49 VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành (10 Nghị quyết và 39 Quyết định) năm 2022 lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đảm bảo cập nhật đạt 100% văn bản đã ban hành.

2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnhtriển khai các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành và trực tiếp ban hành 40 văn bản để triển khai nhiệm vụ về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2022, các sở, ban, ngành đoàn thể và 10 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 1.612 cuộc cho 183.870 lượt người, cấp phát miễn phí 1.487.867 tài liệu PBGDPL; tổ chức 69 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 50.894 người dự thi...

Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, Sở Tư pháp đã tích cực triển khai các nội dung của Chương trình, Đề án với các hình thức như tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với 30.731 lượt tham gia. Biên soạn 01 cuốn Hỏi đáp pháp luật về gia đình và trẻ em; 15 loại Tờ gấp tuyên truyền, PBGDPL liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài; 60 loại tờ gấp về các quy định pháp luật mới có hiệu lực; 30 tình huống Hỏi đáp pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ người Việt Nam ở nước ngoài; 01 cuốn Sổ tay một số tình huống và câu chuyện pháp luật về hoà giải ở cơ sở; 01 Đề cương tuyên truyền Luật kỳ họp thứ 2, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV; 01 Đề cương tuyên truyền các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; biên soạn và phát hành 04 số Bản tin Tư pháp Hưng Yên – PBGDPL; đăng tải nhiều tin, bài trên trên Trang thông tin điện tử của Sở, trang fanpage PBGDPL tỉnh Hưng Yên; tổ chức qua tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 07 tập thể, 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL.

 Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh theo dõi, quản lý về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở; đồng thời tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 310/KH-HĐPH ngày 01/4/2022 về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo báo cáo của 10/10 huyện, thị xã, thành phố, tổng số tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh hiện nay là 864 tổ với 6.147 hòa giải viên bảo đảm mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất 01 tổ hòa giải, mỗi tổ hòa giải đều có từ 03 hòa giải viên trở lên và đúng số lượng, thành phần theo quy định. Năm 2022, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.092 vụ việc, tiến hành hòa giải thành 938 vụ việc, đạt tỷ lệ khoảng 86%; số vụ việc đang giải quyết, chuyển kỳ sau là 16 vụ việc.

  Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 482/UBND-NC ngày 04/3/2022 về việc triển khai thực hiện các quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hướng dẫn số 881/HD-STP ngày 18/8/2022 thực hiện tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luât thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luât để xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/01/2022 công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; xã chưa đạt chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Kết quả, năm 2021 toàn tỉnh có 152/161 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 09 xã chưa được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; xây dựng 06 mẫu phiếu với hơn 4.000 phiếu khảo sát về các lĩnh vực như thực hiện chính sách hỗ trợ, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19; thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; thi hành pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất; tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, khảo sát hiệu quả, kịp thời theo Kế hoạch. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành các nội dung trên. Giúp UBND tỉnh tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2022 của Chính phủ, báo cáo Bộ Tư pháp đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định.

Về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính:  Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, như: việc xác định thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc báo cáo số liệu xử phạt vi phạm hành chính; tham gia ý kiến đối với hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại một số cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh…; tham mưu  UBND tỉnh tổ chức tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước

Công tác hộ tịch, quốc tịch: Ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp những vướng mắc, khó khăn của cơ quan đăng ký hộ tịch các cấp, góp phần đưa công tác hộ tịch của tỉnh tiếp tục đi vào nề nếp, như Công văn về việc triển khai Thông tư số 01/2022/TT-BTP; hướng dẫn nghiệp vụ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; hướng dẫn nghiệp vụ; hướng dẫn sử dụng một số chức năng trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; rà soát, thống kê các tồn tại, vướng mắc khi thực hiện đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp số 491/QCPH-STP-BHXH ngày 13/5/2020 với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện liên thông kết nối dữ liệu điện tử đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất mức miễn, giảm lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, đồng thời tổ chức đánh giá tác động đối với mức đề xuất giảm đó. Năm 2022, 10 huyện, thị xã, thành phố đã thụ lý và giải quyết xong 122 hồ sơ đăng ký kết hôn; 45 hồ sơ đăng ký khai sinh; 02 hồ sơ đăng ký khai tử. 161 xã, phường, thị trấn đã thụ lý và cấp Giấy khai sinh cho 12.748 trường hợp, đăng ký lại giấy khai sinh 8.218 trường hợp; đăng ký khai tử cho 7.812 trường hợp, đăng ký lại việc khai tử 303 trường hợp; cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho 6.009 cặp, đăng ký lại việc kết hôn 411 trường hợp; tham mưu UBND tỉnh xây dựng, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức tập huấn Luật Quốc tịch và Nghị định số 16/2020/NĐ-CP.

Công tác chứng thực: Tổ chức kiểm tra công tác chứng thực đối với Phòng Tư pháp huyện Văn Lâm, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất để thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực trên môi trường điện tử như cấp bản sao điện tử từ sổ gốc; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính… Năm 2022, các Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố đã chứng thực 21.338 bản sao; 72 chữ ký trong giấy tờ, văn bản và 270 chữ ký người dịch. 161 xã, phường, thị trấn đã chứng thực 884.086 bản sao; 25.967 chữ ký trong giấy tờ, văn bản và 5.869 hợp đồng giao dịch.

Về nuôi con nuôi: Đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết được 02 trường hợp, đối tượng cha dượng nhận con riêng của vợ làm con nuôi; thực hiện xong việc kiểm tra công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước của năm 2021 đối với 12 trường hợp do UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện. 10 huyện, thị xã, thành phố đã thụ lý và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với 18 trường hợp nuôi con nuôi trong nước.

Công tác lý lịch tư pháp: Tăng cường triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hưng Yên và tích hợp mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, qua dịch vụ bưu chính công ích đồng thời tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2022, Sở Tư pháp đã cấp 8.887 Phiếu lý lịch tư pháp. Tiếp nhận 5.221 thông tin lý lịch tư pháp; tiến hành phân loại, sắp xếp và lập được 4.783 thông tin lý lịch tư pháp vào dữ liệu lý lịch tư pháp, chuyển Sở Tư pháp tỉnh ngoài 583 thông tin. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định. Thực hiện xong việc rà soát cán bộ đầu mối lĩnh vực bồi thường nhà nước ở các cơ quan trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. Năm 2022 , Sở Tư pháp đã tiếp nhận và trả lời đơn yêu cầu bồi thường nhà nước của ông Ngô Văn Đoán theo quy định.

5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Năm 2022, Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 01 Công ty Luật và 02 Chi nhánh Công ty Luật; cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho 02 chi nhánh Công ty Luật; đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ luật sư cho 04 cá nhân.  Các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xong 83 vụ việc trong đó, tham gia tố tụng 22 vụ việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác đối với  45 vụ việc, trợ giúp pháp lý 16 vụ việc; doanh thu đạt 339.296.000 đồng. Tham mưu Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập đối với 03 tổ chức hành nghề công chứng; cấp đổi Giấy đăng ký hoạt động đối với 04 tổ chức hành nghề công chứng; đăng ký tập sự đối với 04 người; cấp mới thẻ Công chứng viên là 11 người; thu hồi thẻ Công chứng viên của 02 người. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã công chứng 51.551 việc; chứng thực 77.573 bản sao; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 2.023 việc; thu phí 22.493.982.000 đồng.  Tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá trong việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá. Năm 2022, Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 01 Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; làm thủ tục tạm ngừng hoạt động 01 năm đối với 01 doanh nghiệp đấu giá… đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.  Các tổ chức đấu giá tài sản đã tổ chức đấu giá thành 82 hợp đồng, làm lợi cho nhà nước, tổ chức, cá nhân 449.826.080.000 đồng. Tổ chức 04 cuộc kiểm tra về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Tiên Lữ và Phù Cừ. Năm 2022, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh đã thụ lý và giải quyết 22.462 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm…

          Trong lĩnh vực hòa giải thương mại, trọng tài thương mại, thừa phát lại và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Sở Tư pháp đã cấp 01 Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm Trọng tài thương mại D2, có địa chỉ tại thành phố Hưng Yên; thực hiện đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại cho 10 cá nhân; đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại cho 03 cá nhân; cấp mới Giấy đăng ký hoạt động cho 02 Văn phòng. Năm 2022, các tổ chức Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh đã tiến hành lập 3.752 vi bằng, tống đạt được 1.763 quyết định, tổng doanh thu đạt 1.916.679.000 đồng; cấp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân cho 01 trường hợp.

Trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện Kim Động và Văn Giang. Năm 2022, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện 874 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 170 vụ việc, thụ lý trong kỳ 451 vụ việc, thực hiện tư vấn tại chỗ thụ lý 253 vụ việc), trong đó: tham gia tố tụng 568 vụ việc, tư vấn 34 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 19 vụ việc, tư vấn tại chỗ 253 vụ việc. Tổng số vụ việc đã hoàn thành là 695 vụ việc, trong đó: tư vấn 34 vụ việc, tham gia tố tụng 397 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 11 vụ việc, tư vấn tại chỗ 253 vụ việc. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã tổ chức được 62 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý, trong đó có 04 cuộc truyền thông cho người khuyết tật tại trường phục hồi chức năng và dạy nghề huyện Tiên Lữ và huyện Khoái Châu trên địa bàn của tỉnh; 03 cuộc truyền thông cho đối tượng trẻ em là học sinh tại các trường thuộc huyện Yên Mỹ Và huyện Ân Thi; 54 cuộc truyền thông tại các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đã thu hút 3578 lượt người tham dự, thực hiện tư vấn trực tiếp và tư vấn mang về thụ lý tại các cuộc truyền thông là 286 vụ việc cho 286 lượt người thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý về các lĩnh vực pháp luật theo yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý.

6. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định số 1485/QĐ-STP ngày 13/12/2021 của Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 trong toàn Ngành. Năm 2022, Sở Tư pháp đã thực hiện được 03/03 cuộc thanh tra theo Kế hoạch phê duyệt. Kết quả thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 công chứng viên và 02 tổ chức hành nghề công chứng, với số tiền phạt là 78.000.000 đồng. Công tác tiếp dân cũng được Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, bố trí công chức có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ trực tiếp tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Sở, lãnh đạo Sở trực tiếp tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong tuần.  Năm 2022, đã tiếp 02 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Sở. Các nội dung công dân đến phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến bồi thường, đất đai; các nội dung trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và xử lý, giải quyết 17/17 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đạt 100%, không có đơn tồn đọng. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của Sở theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên.

7. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua khen thưởng

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin: Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 phê duyệt quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến;  Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh, đồng thời kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp dùng chung cho Sở Tư pháp theo quy định; tiến hành cập nhật 49 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2022 lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Công tác thi đua khen thưởng: Trong mỗi đợt thi đua, Sở Tư pháp đều chủ động xây dựng kế hoạch phát động và triển khai đến tất cả các đơn vị, công chức, viên chức trong toàn ngành, mỗi đợt phát động đều có mục tiêu, chủ đề cụ thể gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo tinh thần cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt nội dung thi đua gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác và trách nhiệm đối với công việc của công chức, viên chức trong toàn Ngành./.

Tin mới nhất

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp...(17/05/2023 1:23 CH)

Uỷ ban nhân dân huyện Văn Giang tổ chức tập huấn công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính(26/04/2023 8:35 CH)

SỞ TƯ PHÁP HƯNG YÊN: Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường...(11/04/2023 9:41 SA)

UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏi” năm 2023 trên địa bàn tỉnh(07/04/2023 9:09 SA)

Sở Tư pháp hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ...(06/04/2023 2:31 CH)

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Văn Lâm tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ...(05/04/2023 8:48 SA)

Tăng cường hướng dẫn địa phương thông qua Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật(29/03/2023 1:12 CH)

Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức tập huấn công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính(23/03/2023 3:15 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
419 người đang online