Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 20 - 02 - 2023
100%

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành và trực tiếp ban hành 09 văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; đẩy mạnh hoạt động tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, biên soạn tài liệu tuyên truyền liên quan đến hoạt động đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Căn cứ hướng dẫn của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Sở Tư pháp, 10/10 huyện, thành phố, thị xã đã ban hành văn bản thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 ở địa phương mình trong đó chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị nhất là trong bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật, giải quyết các thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Năm 2022 toàn tỉnh có 155/161 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 05/10 huyện, thị xã, thành phố có 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động, huyện Phù Cừ, huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào. Bên cạnh đó, việc thực hiện tiêu chí chuẩn chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tiêu chí huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn TCPL để xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh cũng được các địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Kết quả năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 22 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao và 13 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Việc thực hiện tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua đã được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp. Thông qua việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã. Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được nâng cao. Việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo đúng quy định, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

Tin mới nhất

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp...(17/05/2023 1:23 CH)

Uỷ ban nhân dân huyện Văn Giang tổ chức tập huấn công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính(26/04/2023 8:35 CH)

SỞ TƯ PHÁP HƯNG YÊN: Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường...(11/04/2023 9:41 SA)

UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hoà giải viên giỏi” năm 2023 trên địa bàn tỉnh(07/04/2023 9:09 SA)

Sở Tư pháp hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ...(06/04/2023 2:31 CH)

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Văn Lâm tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ...(05/04/2023 8:48 SA)

Tăng cường hướng dẫn địa phương thông qua Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật(29/03/2023 1:12 CH)

Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu tổ chức tập huấn công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính(23/03/2023 3:15 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
374 người đang online