Công văn số 542/STP-VP ngày 03/6/2022 của Sở Tư pháp v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt I năm 2022

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 589/SNV-CCVC ngày 01/6/2022 của Sở Nội vụ thực hiện xét nâng lương, xét hưởng, nâng mức hưởng phụ cấp đối với CBCCVC đợt I năm 2022, Sở Tư pháp yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng các văn bản về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đối với công chức, viên chức của Tỉnh uỷ, Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ ban hành.

2. Xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đối với công chức, viên chức đợt I năm 2022 của đơn vị mình.

3. Nộp hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề về Sở Tư pháp (qua Văn phòng) trước ngày 08/6/2022 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

Mẫu biểu

Tin mới nhất

Công văn số 1327/STP-VP ngày 23/11/2022 của Sở Tư pháp v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt II năm...(23/11/2022 1:32 CH)

Công văn số 572/STP-VP ngày 10/06/2022 về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư...(10/06/2022 10:11 SA)

Công văn 416/STP-VP ngày 05/05/2021 về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư...(05/05/2021 3:21 CH)

Quyết định số 1253/QĐ-STP ngày 18/11/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019(18/11/2020 10:27 SA)

1144/STP-VP ngày 15/10/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đợt II/2020(15/10/2020 9:53 SA)

Công văn 586/STP-VP v/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020(02/06/2020 2:33 CH)

Công văn số 530-STP/VP ngày 20/5/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ...(20/05/2020 1:55 CH)

Quyết định số 1481/QĐ-STP Ngày 16/12/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.(16/12/2019 2:15 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
98 người đang online