DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT
(Tính đến tháng 10/2022)
           
Stt Tên tổ chức tư vấn pháp luật Số, ngày, tháng, năm              Giấy Đăng ký hoạt động Địa chỉ trụ sở Danh sách tư vấn viên     pháp luật, luật sư Họ tên Giám đốc trung tâm 
1 Trung tâm tư vấn pháp luật -            Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên Số 04-01/TP/ĐKHĐ-TT      ngày 29/6/2009 Đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Cố,                    thẻ tư vấn viên pháp luật số 01 cấp ngày 29/6/2009 Nguyễn Văn Cố
Nguyễn Hữu Trường,             thẻ tư vấn viên pháp luật số 02 cấp ngày 29/6/2009
2 Trung tâm tư vấn pháp luật -            Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên Số 03/TP/ĐKHĐ-TT           ngày 10/10/2013  Đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Đinh Thị Hương,                    thẻ tư vấn viên pháp luật số 05 cấp ngày 10/10/2013 Đinh Thị Hương
Nguyễn Thanh Huyền,            thẻ tư vấn viên pháp luật số 06 cấp ngày 10/10/2013
3 Trung tâm tư vấn pháp luật -            Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên Số 02/TP/ĐKHĐ-TT            ngày 09/7/2010 Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Xuân Trường,            thẻ tư vấn viên pháp luật số 04 cấp ngày 09/7/2010 Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Thị Như Chang,         thẻ tư vấn viên pháp luật số 05 cấp ngày 30/8/2017

Tin mới nhất

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(21/10/2022 9:19 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(21/10/2022 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (21/10/2022 11:14 SA)

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(21/10/2022 2:32 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI(21/10/2022 3:05 CH)

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC(21/10/2022 2:43 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (21/10/2022 2:45 CH)

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP (21/10/2022 2:43 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
897 người đang online