Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 11 - 10 - 2022
100%

Căn cứ Công văn số 2400/HĐPH ngày 12/7/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 28/7/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Sở Tư pháp đã nghiên cứu, biên soạn bộ Đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thi đua, khen thưởng.

Luật Cảnh sát cơ động

Luật Điện ảnh

Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Thi đua, khen thưởng

Tin mới nhất

Đề cương giới thiệu các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất thường lần...(15/03/2022 4:05 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
830 người đang online