Công văn 416/STP-VP ngày 05/05/2021 về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2021

Đăng ngày 05 - 05 - 2021
100%

Để đảm bảo thời hạn trình Bộ Tư pháp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2021 theo đúng quy định. Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị căn cứ Thông tư 06/2008/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; Công văn số 1186/BTP-TĐKT ngày 20/4/2021 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2021 và Hướng dẫn số 683/HD-STP ngày 27/6/2018 của Sở Tư pháp về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” trên địa bàn tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo, tiến hành rà soát các đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại các văn bản nêu trên; gửi Hồ sơ về Sở Tư pháp trước ngày  01/6/2021 để xét duyệt, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định. 

Công văn 1186/BTP-TĐKT

Hướng dẫn số 683/HD-STP

Biểu mẫu kèm theo

Tin mới nhất

Công văn số 1327/STP-VP ngày 23/11/2022 của Sở Tư pháp v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt II năm...(23/11/2022 1:32 CH)

Công văn số 572/STP-VP ngày 10/06/2022 về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư...(10/06/2022 10:11 SA)

Công văn số 542/STP-VP ngày 03/6/2022 của Sở Tư pháp v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt I năm 2022(03/06/2022 4:45 CH)

Quyết định số 1253/QĐ-STP ngày 18/11/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019(18/11/2020 10:27 SA)

1144/STP-VP ngày 15/10/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đợt II/2020(15/10/2020 9:53 SA)

Công văn 586/STP-VP v/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020(02/06/2020 2:33 CH)

Công văn số 530-STP/VP ngày 20/5/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ...(20/05/2020 1:55 CH)

Quyết định số 1481/QĐ-STP Ngày 16/12/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.(16/12/2019 2:15 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
315 người đang online