Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp

Đăng ngày 12 - 03 - 2021
100%

Thực hiện Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ trì xây dựng dự thảo Đề án tổ chức lại Sở Tư pháp, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp; đồng thời dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp; được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Để có căn cứ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt Đề án; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản nêu trên, gửi về Sở Tư pháp qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trước ngày 19/3/2021 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Công văn 178/STP-VP

Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy

Quyết định chức năng nhiệm vụ của STP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn TTTGPL

Tin mới nhất

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có...(28/07/2020 8:56 SA)

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác phối hợp xác minh,...(23/07/2020 1:23 CH)

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực(13/12/2019 2:44 CH)

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản...(10/10/2019 9:34 SA)

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG...(27/12/2018 2:31 CH)

Lấy ý kiến Dự thảo quyết định công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc...(05/01/2018 4:27 CH)

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó...(17/11/2017 10:09 SA)

Lấy ý kiến tham gia dự thảo thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...(25/08/2017 9:28 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
503 người đang online