TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TẬP HUẤN VIÊN HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Đăng ngày 18 - 09 - 2020
100%

Ngày 09/9/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1887/QĐ-BTP về việc ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở. Đây là tài liệu làm cơ sở để vận dụng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên. Sở Tư pháp đăng tải toàn bộ nội dung Bộ tài liệu trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để các sở, ngành, đoàn thể, địa phương khai thác, sử dụng.

QĐ 1887/QĐ-BTP

Tai lieu boi duong THV hoa giai o co so

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và công tác...(09/10/2020 10:24 CH)

Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" năm 2020 trên địa...(04/08/2020 9:15 SA)

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật...(17/07/2020 11:02 SA)

BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT(15/07/2020 8:44 SA)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN "CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI"(13/07/2020 5:45 CH)

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8(27/02/2020 8:50 SA)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN THI VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI ''PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG''(24/02/2020 9:51 SA)

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2020(20/02/2020 2:59 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
74 người đang online