Công văn số 1031/STP-HCTP ngày 14/9/2020 v/v triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020

Đăng ngày 14 - 09 - 2020
100%

Ngày 28/7/2020, Chính phủ banh hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (sau đây gọi là Nghị định 87/2020/NĐ-CP), Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2020.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn quản lý thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP tới toàn thể công chức, viên chức, người dân trên địa bàn.

2. Tích cực chủ động bố trí trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, kinh phí xây dựng, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong phạm vi quản lý.

3. Việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.

4. Khi thực hiện đăng ký hộ tịch, phải cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch của cá nhân vào Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung. Đồng thời, Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cập nhật dữ liệu của cơ quan mình.

5. Việc triển khai, thực hiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến theo Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. Toàn bộ hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết các yêu cầu đăng ký hộ tịch vẫn phải thực hiện theo quy định của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

6. Các sổ hộ tịch năm 2020, vẫn được khóa Sổ khi hết năm 2020, chứng thực bản sao và chuyển lưu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Nghị định

123/2015/NĐ-CP. Các Sổ hộ tịch mở từ năm 2021 không phải thực hiện chứng thực bản sao và chuyển lưu tại cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên trực tiếp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Tư pháp để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./.

Công văn số 1031/STP-HCTP

Tin mới nhất

Thông báo số 1368/STP-TB ngày 17/11/2021 về việc hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu LLTP (17/11/2021 9:04 SA)

CV 704/STP-HCTP ngày 28/06/2021 về việc hướng dẫn thực hiện chứng thực chữ ký(29/06/2021 6:59 CH)

CV 677/STP-HCTP ngày 24/06/2021 về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân(25/06/2021 5:41 CH)

Công văn số 488/STP-HCTP ngày 17/05/2021 công văn về việc cung cấp thông tin liên quan đến việc...(17/05/2021 3:58 CH)

CV số 133/STP-HCTP ngày 01/03/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực (02/03/2021 1:53 CH)

Công văn số 46/STP-HCTP ngày 18/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực(18/01/2021 8:19 SA)

Công văn số 45/STP-HCTP ngày 18/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ (18/01/2021 8:18 SA)

Công văn số 16/STP-HCTP ngày 07/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực (07/01/2021 9:11 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
845 người đang online