Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 04 - 08 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Để góp phần nâng cao năng lực và nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp biên soạn cuốn “Cẩm nang bồi dưỡng cho hòa giải viên ở cơ sở” nhằm hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản của hoà giải viên ở và giới thiệu một số tình huống pháp luật từ thực tiễn hoạt động hoà giải.

Sổ tay hòa giải

Tin mới nhất

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TẬP HUẤN VIÊN HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ(18/09/2020 9:00 SA)

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật...(17/07/2020 11:02 SA)

BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT(15/07/2020 8:44 SA)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN "CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI"(13/07/2020 5:45 CH)

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8(27/02/2020 8:50 SA)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN THI VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI ''PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG''(24/02/2020 9:51 SA)

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2020(20/02/2020 2:59 CH)

Thông báo của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn...(11/02/2020 9:19 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
15 người đang online