Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 28 - 07 - 2020
100%

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, ngày 01/7/2020, Cục con nuôi có văn bản hướng dẫn và đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn quản lý (Công văn số 326/CCN-PL&QLCNTN).

Nhằm đưa công tác nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng và nâng cao tính chuyên nghiệp, giúp cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình thay thế phù hợp. Trên cơ sở hướng dẫn của Cục con nuôi-Bộ Tư  pháp, Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Để Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh được hoàn thiện, đầy đủ, Sở Tư pháp đề nghị các Quý cơ quan tham gia ý kiến vào nội dung Quy chế phối hợp liên ngành mà Sở Tư pháp đã soạn thảo.

Dự thảo

Tin mới nhất

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác phối hợp xác minh,...(23/07/2020 1:23 CH)

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực(13/12/2019 2:44 CH)

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản...(10/10/2019 9:34 SA)

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG...(27/12/2018 2:31 CH)

Lấy ý kiến Dự thảo quyết định công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc...(05/01/2018 4:27 CH)

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó...(17/11/2017 10:09 SA)

Lấy ý kiến tham gia dự thảo thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...(25/08/2017 9:28 SA)

Công văn về việc góp ý dự thảo Quy chế thực hiện Một cửa liên thông trong việc tra cứu, xác minh,...(26/06/2017 10:18 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
252 người đang online