Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Đăng ngày 17 - 07 - 2020
100%

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan tổ chức phát hành và đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài liệu nêu trên nhằm phục vụ việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Bộ Tài liệu tuyên truyền gồm có:
1. Bộ Tài liệu rút gọn
2. Bộ Tài liệu tuyên truyền Công ước và pháp luật VN về phòng, chống tra tấn
3. Phụ lục sự tham gia của các quốc gia vào Công ước
4. Phụ lục các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan
5. Bản dịch không chính thức Công ước

Tin mới nhất

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TẬP HUẤN VIÊN HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ(18/09/2020 9:00 SA)

Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" năm 2020 trên địa...(04/08/2020 9:15 SA)

BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT(15/07/2020 8:44 SA)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN "CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI"(13/07/2020 5:45 CH)

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8(27/02/2020 8:50 SA)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN THI VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI ''PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG''(24/02/2020 9:51 SA)

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2020(20/02/2020 2:59 CH)

Thông báo của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn...(11/02/2020 9:19 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
248 người đang online