DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI

Đăng ngày 13 - 05 - 2021
100%

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI

(Tính đến tháng 5/2021)

______________________________

Stt

Số Thẻ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

  QĐ và ngày tháng năm bổ nhiệm Thừa phát lại

Nơi hành nghề

1

02/TPL

Vũ Khắc Dân

07/4/1959

QĐ số 2812/QĐ-BTP ngày 18/11/2013

Văn phòng Thừa phát lại Hưng Yên

2

03/TPL

Nguyễn Anh Nghĩa

01/6/1971

QĐ số 325/QĐ-BTP

ngày 24/02/2020

Văn phòng Thừa phát lại Mỹ Hào

3

06/TPL

Nguyễn Hữu Duy

29/10/1985

QĐ số 59/QĐ-BTP

ngày 18/01/2020

Văn phòng Thừa phát lại Thăng Long

4

07/TPL

Nguyễn Văn Minh

05/3/1972

QĐ số 963/QĐ-BTP

ngày 22/4/2019

Văn phòng Thừa phát lại Đại Dương Long

5

08/TPL

Phạm Thị Quyên

20/11/1975

QĐ số 60/QĐ-BTP

ngày 18/01/2021

Văn phòng Thừa phát lại Đại Dương Long

6

09/TPL

Nguyễn Đình Hiệp

03/3/1960

QĐ số 2221/QĐ-BTP

ngày 02/11/2020

Văn phòng Thừa phát lại Đông Đô

Tin mới nhất

DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI(13/05/2021 8:16 SA)

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN(27/04/2021 2:37 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (27/04/2021 2:36 CH)

DANH SÁCH CÁC CÔNG CHỨNG VIÊN(03/02/2021 2:40 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG(03/02/2021 2:38 CH)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(26/10/2020 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (26/10/2020 11:14 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (26/10/2020 2:45 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
734 người đang online