DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI

Đăng ngày 21 - 10 - 2022
100%

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI
(Tính đến tháng 10/2022)
           
Stt Số thẻ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh   Số, ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thừa phát lại Nơi hành nghề
1 02/TPL Vũ Khắc Dân 7/4/1959  số 2812/QĐ-BTP ngày 18/11/2013 Văn phòng Thừa phát lại Hưng Yên
2 03/TPL Nguyễn Anh Nghĩa 1/6/1971  số 325/QĐ-BTP ngày 24/02/2020 Văn phòng Thừa phát lại Mỹ Hào
3 06/TPL Nguyễn Hữu Duy 29/10/1985  số 59/QĐ-BTP ngày 18/01/2021 Văn phòng Thừa phát lại Thăng Long
4 07/TPL Nguyễn Văn Minh 5/3/1972  số 963/QĐ-BTP ngày 22/4/2019 Văn phòng Thừa phát lại Đại Dương Long
5 09/TPL Nguyễn Đình Hiệp 3/3/1960  số 2221/QĐ-BTP ngày 02/11/2020 Văn phòng Thừa phát lại Đông Đô
6 10/TPL Nguyễn Tiến Quỳnh 5/5/1983  số 369/QĐ-BTP ngày 12/3/2021 Văn phòng Thừa phát lại Đông Đô
7 11/TPL Vũ Phan Hiếu 2/6/1976  số 1736/QĐ-BTP ngày 20/10/2017 Văn phòng Thừa phát lại Hải Hưng
8 12/TPL Phạm Mạnh Ái 19/8/1956  số 1136/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 Văn phòng Thừa phát lại Đại Dương Long
9 13/TPL Nguyễn Hữu Đức 2/1/1991  số 2323/QĐ-BTP ngày 23/11/2020 Văn phòng Thừa phát lại Thăng Long

Tin mới nhất

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ(21/10/2022 9:19 SA)

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT(21/10/2022 9:18 SA)

DANH SÁCH CÁC HOÀ GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC(21/10/2022 11:15 SA)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI (21/10/2022 11:14 SA)

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN(21/10/2022 2:32 CH)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI(21/10/2022 3:05 CH)

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC(21/10/2022 2:43 CH)

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC (21/10/2022 2:45 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
864 người đang online