1144/STP-VP ngày 15/10/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đợt II/2020

Đăng ngày 15 - 10 - 2020
100%

          Thực hiện Công văn số 1184/SNV-CCVC ngày 07/10/2020 của Sở Nội vụ về việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức đợt II năm 2020, Sở Tư pháp yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau đây:

          1. Nghiên cứu kỹ các văn bản về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn, thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đối với công chức, viên chức.

          2. Xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước hạn và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đối với công chức, viên chức đợt II năm 2020 của đơn vị mình.

          3. Nộp hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề về Sở Tư pháp (qua Văn phòng) để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

          Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Sở, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Đơn vị nào thực hiện không đúng đối tượng, điều kiện về thời gian, tiêu chuẩn nâng bậc lương và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung; thiếu hồ sơ; không sử dụng mẫu biểu theo quy định thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp./.

Biểu mẫu

Tin mới nhất

Công văn số 1327/STP-VP ngày 23/11/2022 của Sở Tư pháp v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt II năm...(23/11/2022 1:32 CH)

Công văn số 572/STP-VP ngày 10/06/2022 về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư...(10/06/2022 10:11 SA)

Công văn số 542/STP-VP ngày 03/6/2022 của Sở Tư pháp v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt I năm 2022(03/06/2022 4:45 CH)

Công văn 416/STP-VP ngày 05/05/2021 về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư...(05/05/2021 3:21 CH)

Quyết định số 1253/QĐ-STP ngày 18/11/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019(18/11/2020 10:27 SA)

Công văn 586/STP-VP v/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020(02/06/2020 2:33 CH)

Công văn số 530-STP/VP ngày 20/5/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ...(20/05/2020 1:55 CH)

Quyết định số 1481/QĐ-STP Ngày 16/12/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.(16/12/2019 2:15 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
172 người đang online