Công văn số 1277/STP-HCTP về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2019

Đăng ngày 06 - 11 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 4206/BTP-BTNN ngày 25/10/2019 của Bộ Tư pháp; Công văn số 377/VPUB-NC ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về việc phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2019. Theo nội dung công văn, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thống kê kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trong phạm vi quản lý của đơn vị, cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo

Nội dung báo cáo về kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 (theo Đề cương báo cáo gửi kèm theo Công văn này)

2. Thời điểm thống kê số liệu và gửi thông tin, báo cáo

a) Thời điểm chốt thống kê số liệu:

- Số liệu thực tế tại thời điểm báo cáo được lấy từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

- Số liệu thống kê năm chính thức gồm toàn bộ số liệu thực tế được thực hiện trong kỳ báo cáo được tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

b) Gửi thông tin, báo cáo:

- Đối với thông tin, báo cáo và số liệu thực tế tại thời điểm báo cáo, đề nghị gửi trước ngày 25/11/2019.

- Đối với số liệu thống kê chính thức, đề nghị gửi chậm nhất trước ngày 15/01/2020.

Thông tin, báo cáo về kết quả việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019, đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, kèm theo dữ liệu điện tử tới địa chỉ email: ptngan@hungyen.gov.vn để tổng hợp xây dựng báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Tin mới nhất

Thông báo số 1368/STP-TB ngày 17/11/2021 về việc hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu LLTP (17/11/2021 9:04 SA)

CV 704/STP-HCTP ngày 28/06/2021 về việc hướng dẫn thực hiện chứng thực chữ ký(29/06/2021 6:59 CH)

CV 677/STP-HCTP ngày 24/06/2021 về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân(25/06/2021 5:41 CH)

Công văn số 488/STP-HCTP ngày 17/05/2021 công văn về việc cung cấp thông tin liên quan đến việc...(17/05/2021 3:58 CH)

CV số 133/STP-HCTP ngày 01/03/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực (02/03/2021 1:53 CH)

Công văn số 46/STP-HCTP ngày 18/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực(18/01/2021 8:19 SA)

Công văn số 45/STP-HCTP ngày 18/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ (18/01/2021 8:18 SA)

Công văn số 16/STP-HCTP ngày 07/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực (07/01/2021 9:11 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1159 người đang online